Early 70's

Arte Vivo
Focus-Everywhere I
Focus-Everywhere II
Knowledge(Tree Ideograms)
Message at Reality I
Message at Reality
Mountain as distance-colour
Palimpsesto
En este olvido mio
Homage to Quevedo 1978
Recuerdoculto
Detenida
z